Ereloon & Onkosten

Het ereloon is de vergoeding van de intellectuele prestaties, en wordt per uur aangerekend.

De onkosten betreffen enerzijds de externe kosten zoals gerechtskosten, gerechtsdeurwaarderskosten enz. en anderzijds de kantoorkosten zoals typwerk, e-mails, faxen, verplaatsingskosten enz.

Sedert 1 januari 2014 is op onze onkosten en erelonen als advocaat btw van 21% verschuldigd.

Op de prestaties als bemiddelaarster is er geen btw verschuldigd.

In de mate van het mogelijke wordt er een raming gemaakt van de te verwachten globale kostprijs. Gelet op de vele onvoorspelbare elementen bij de behandeling van een dossier is deze raming echter niet gemakkelijk te geven, zodat deze onder alle voorbehoud gebeurt.

Bij het opstarten van een dossier is er steeds een eerste provisie verschuldigd die in functie van de te leveren prestaties wordt bepaald.

In de loop van het dossier wordt er een gedetailleerde opgave bijgehouden van alle kosten en prestaties.

Aan de hand van provisienota’s worden er regelmatig provisies opgevraagd die dan verrekend worden bij de tussentijdse of definitieve onkosten- en ereloonstaten.

Onkosten (excl. btw):

  • opening dossier (alg. secretariaatskosten): € 50
  • briefwisseling: € 9,50/bladzijde
  • aangetekende verzending: € 12,50/brief
  • e-mail: € 5/ e-mail
  • dactylografie procedurestukken: € 11/bladzijde
  • kopie: € 0,40/bladzijde
  • verplaatsingskosten: € 0,50/kilometer
  • financiële verrichtingen: € 2,5/transactie
  • gerechtsdeurwaarderskosten: deze kosten zijn rechtstreeks door de cliënt aan de gerechtsdeurwaarder te betalen
  • gerechtskosten, kosten vertaling, enz.: alle werkelijk voorgeschoten kosten dienen terugbetaald te worden

Dienstenwet – Informatieverstrekking

Liesbeth Devue is als advocaat lid van de balie van Leuven hetgeen ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningslaan 148 (cfr. www.advocaat.be). De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Leuven en zijn terug te vinden op: www.balieleuven.be.

U kan bij advocaat Liesbeth Devue terecht voor onder meer de volgende diensten: advies, bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken en notarissen.

De precieze prijzen voor deze diensten kunnen verkregen worden op verzoek of tijdens de eerste consultatie.

Bij eventuele problemen of ontevredenheid neemt u in de eerste plaats best contact op met uw advocaat zodat er kan gewerkt worden aan een herstel van het vertrouwen.

Het kantoor is gevestigd te 3020 Herent, Onze-Lieve-Vrouwstraat nr. 98 en kan gecontacteerd worden via telefoon (016 22 00 80),  fax (016 22 00 78) of  e-mail (info@familiezaken.be). Desgevallend kan u zich richten tot de Stafhouder van de balie Leuven, op het adres te Gerechtsgebouw, Smoldersplein nr. 5, 3000 Leuven.

Liesbeth Devue is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse balies en via de balie van Leuven bij AMLIN EUROPE, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel.

Ondernemingsnummer – BTW: BE 0812634524.
Kantoorrekening: BE67 7795 9258 8087
Derdenrekening: BE66 7795 9259 3343

Deze informatie wordt u verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de dienstenwet van 26 maart 2010.