Bemiddelen

Als bemiddelaar helpt Liesbeth Devue de partijen, die in het conflict betrokken zijn, om via onderhandelen tot een minnelijke oplossing van het conflict te komen. Zij staat hen bij met raad en suggesties.

Er bestaan drie soorten bemiddelaars, met name de advocaat-bemiddelaars, de notaris-bemiddelaars en de derde groep waarvan de opleiding uiteenlopend is zoals psychologie, sociologie, maatschappelijk werker enz.

Ten aanzien van deze derde groep heeft Liesbeth Devue het voordeel dat zij haar jarenlange opgebouwde expertise in het familierecht ten dienste kan stellen van het koppel. Zij kan haar ruime ervaring delen door vrijblijvende suggesties te formuleren. Zij is tevens in staat om in te schatten welke impact bepaalde beslissingen zullen hebben op termijn.

Liesbeth Devue dient als bemiddelaar wel niet de belangen van één partij (zoals de advocaat) maar wel de belangen van alle betrokken partijen (meerzijdige partijdigheid).

Tevens zal zij erover waken dat de belangen van de eventuele kinderen gevrijwaard zijn. Desgevallend kan zij de kinderen zelf horen.

Gezien de neutrale positie als bemiddelaarster zal de eerste bijeenkomst steeds gebeuren in aanwezigheid van alle betrokken partijen.

Aan het koppel wordt een kader geboden dat erop gericht is de communicatie tussen de betrokkenen te herstellen, zodat ieder zijn behoeften en verlangens in kaart kan brengen.

Het is de bedoeling dat men als koppel zelf tot oplossingen komt die voor alle betrokkenen bevredigend zijn. Op deze manier kan er echt op maat gewerkt worden.

Liesbeth Devue maakt de nodige schriftelijke overeenkomsten op. Zij kan tevens de nodige formaliteiten in orde brengen om de overeenkomst te laten homologeren door de Familierechtbank of de echtscheiding door onderlinge toestemming te laten finaliseren. Desgevallend legt zij de nodige contacten met een notaris.